National Selvfølelse

“Den nationale Selvfølelse, der i Oldtiden bragte Grækere, Romere og Jøder til at anse sig for bedre end andre Folkeslag – og denne Selvfølelse var jo ikke grundløs – har efterhaanden bemægtiget sig alle europæiske Folk. Ligesom utaalelige Mennesker, der bestandig udkrammer deres indbildte Fortrin eller deres tidligere Triumfer, saaledes er de europæiske Folk næsten uden Undtagelse nutildags forfaldne til den smagløse Vane at rose sig selv. Neppe et Folk er saa lille og saa lidet betydende, at det ikke anser sig selv for Jordens største Folk. […] Deraf Fremmedhadet og Hadet mod de fremmede Elementer i Folkene, f.Ex. det allevegne stigende Jødehad.”

– Georg Brandes